תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתרי האינטרנט המופעלים על ידי טשקר יגאל (להלן: "החברה") ובכללם אתר Facebook (הכל להלן: "האתר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך לתנאים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר החברה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים הן לגברים והן לנשים במידה שווה. עמכן הסליחה.

בתנאים להלן, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

1.                  אין לראות במידע הכלול באתר זה משום יעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק ואין לפעול על פיו, אלא לאחר קבלת יעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים של כל אדם.

2.                  השימוש באתר החברה

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן):

2.1.                                   הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

2.2.                                   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר.

2.3.                                   אין להציג תכנים מאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

2.4.                                   אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

2.5.                                   אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, הימורים, הגרלות, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

2.6.                                   אין לקשר לתכנים מהאתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

2.7.                                   החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

2.8.                                   הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

2.9.                                   החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

2.10.                               הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו ללא אישור מראש ובכתב של החברה, וכן אין להטמיע באתר קישורים או סרטוני וידאו שבעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

3.                  תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום בהחברה

 
 

3.1.                                   מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם ולחברה שיקול דעת בלעדי בקשר לכך.

3.2.                                   החברה מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית החברה לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות החברה תעשינה, בין השאר, כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

3.3.                                    החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים המפורסמים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

3.4.                                    בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים החברה יהיו חוקיים. החברה אוסרת לפרסם באתר כל תוכן אשר הנו:

3.4.1.                               כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

3.4.2.                              כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

3.4.3.                              כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

3.4.4.                              כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

3.4.5.                              כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

3.4.6.                              סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

3.4.7.                              מספרי כרטיסי אשראי ו/או מספרי תעודות זהות ו/או מספרי חשבון בנק.

3.4.8.                              כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

3.4.9.                              כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

3.4.10.                          כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

3.4.11.                          כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

3.4.12.                          כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

3.4.13.                          כל תוכן העלול להטעות צרכן;

3.4.14.                          כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

3.4.15.                          כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי החברה בפרט;

3.4.16.                          כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

3.5.                                   החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשי האתר, בחברה או במי מטעמה. בנוסף, החברה תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

3.6.                                   החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

3.7.                                    התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

3.8.                                   התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. תכנים המפורסמים באתר אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת, פקידי בנק, עורכי דין, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב.

3.9.                                   החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות כלשהו משירותי האתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.9.1.                              אם בעת ההרשמה לאתר מסרת במתכוון פרטים שגויים;

3.9.2.                              אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;

3.9.3.                              אם השתמשת באתר או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

3.9.4.                              אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתר;

3.9.5.                              אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך וליהנות מהאתר בכל דרך שהיא;

4.                  קישורים

4.1.                                   באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר מקשרים לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

4.2.                                   החברה איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

5.                  תכנים כלכליים

5.1.                                   באתר קיימים תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות. מקורם של התכנים הכלכליים במערכת עשויים להגיע מהחברה ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

5.2.                                   על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ ו/או כל התנהלות כלכלית אחרת לרבות, ומבלי למעט, ביצוע השקעה רכישה או מכירה כלשהי של מוצר או נכס ו/או המלצה להצטרף לשירות כלשהו לרבות אילו מהשירותים המסופקים על ידי החברה. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

5.3.                                   האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת הסכם או מצג לצורך עריכת עסקה, ורק הרשום במסמכים החתומים על ידי החברה יש בו כדי לחייב את החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון כל בקשה לקבלת ייעוץ או אחרת, ולהחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי בקשר לכך. קבלת ייעוץ מהחברה מותנה באישור החברה וכפוף לתנאיו ולהוראות כל דין.

5.4.                                   ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותי החברה הינם הסבר חלקי בלבד, שאינו מחליף עיון במסמכי השירות הרלוונטי. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לחברה. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיו"ב, למרות שהחברה עושה ככל הניתן למנוע זאת, החברה לא תהא אחראית לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.

6.                  תכנים מסחריים

6.1.                                   האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

6.2.                                   החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

6.3.                                   כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

7.                  קניין רוחני

7.1.                                   כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים והמועלים לאתר שלא על ידי החברה ו/או נמסרים או מועלים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של החברה, או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.

7.2.                                   אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

7.3.                                   סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

7.4.                                   כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר (אם וככל שהחברה תאשר זאת מראש ובכתב), אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

7.5.                                   במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה להחברה רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

8.                  אחריות

8.1.                                   התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

8.2.                                   השימוש באתר נעשה על אחריותך הבלעדית היחידה והמלאה.

8.3.                                   כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו או התפרסמו באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

8.4.                                   ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים  לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

8.5.                                   החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

 

9.                  קבלת עדכונים, תכנים פרסומיים ודיוורים

משתמש באתר מאשר בזאת כי הצטרפותו לאתר משמעותה מתן הסכמה לקבלת עדכונים בדבר: (א) שירותים חדשים הניתנים באתר ו/או מידע לגבי פעילויות שונות הניתנות באתר; (ב) תכנים פרסומיים, לרבות, אך לא רק, באמצעות דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר, ולרבות, אך לא רק, באמצעות דוא"ל ו/או באמצעי אחר. במידה ומשתמש רשום אינו מעוניין בשליחת המידע אליו הוא יהיה רשאי להודיע להנהלת האתר כי הוא אינו מעוניין לקבל מסרים כאמור. ההודעה תינתן על-ידי לחיצה על הקישור המתאים בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אל המשתמש ("במידה ואינך רוצה להמשיך לקבל דיוורים מהאתר לחץ כאן על מנת להסיר את עצמך ממאגר זה").

10.              שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, בעלי מניותיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, הנך מתחייב לשפות את החברה, בעלי מניותיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 

11.              שינויים באתר והפסקת השירות

11.1.                               החברה (או בעלי האתר בו משתמשת החברה) רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה האתר ועיצובו, את היקפו וזמינות השירותים בו, ויהיו רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים של החברה או אחרים לפי החלטתם, וכן יהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים של החברה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

11.2.                               מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאים החברה, או בעלי האתר בו משתמשת החברה, להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

12.              התיישנות וסמכות שיפוט

12.1.                               המשתמשים מסכימים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה הקשורה באתר תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

12.2.                               כל תביעה כנגד החברה בקשר עם האתר תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, ולא בכל בית משפט ו/או מותב זר ו/או אחר. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

 

13.              פנו אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

האג 17,חיפה

או באמצעות פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:

פקס שמספרה 153-509-569986

או

אימייל שכתובתו igal@ira-invest.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *